Имате ли 18 години?

С потвърждение на вашата възраст се съгласявате с общите условия
Безплатна доставка в рамките на град София

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с електронен адрес: www.hedonistwines.eu

 • ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  • Интернет страницата www.hedonistwines.eu, наричана по-долу „Електронен магазин” се поддържа от “ХЕДОНИСТ УАЙНС” ООД,
   • вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК 206372319 ;
   • регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с No BG206372319;
   • със със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ 146, ет.4, ап.8 ;
   • с адрес за кореспонденция: ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ 146, ет.4, ап.8 Имейл: office@hedonistwines.eu
   • Телефони: 0888722341
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (наричани по-долу „Общите условия“ или „Условия за ползване“) са предназначени за регулиране на отношенията между “ХЕДОНИСТ УАЙНС” ООД от една страна, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на Електронния магазин, наричани по-долу „Клиенти“.
  • Общите условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през платформата за онлайн търговия www.hedonistwines.eu, която е собственост на Доставчика. Тези Общи условия стават част от всеки сключен договор за покупко-продажба между Доставчика и Клиента.
  • Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в Електронния магазин стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Електронния магазин стоки и услуги, както и да ползва останалите функции на Електронния магазин само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите Условия и се задължава да ги спазва.
  • Общите условия за ползване на Електронния магазин са задължителни за всички Клиенти на Електронния магазин.
  • Всяко използване на Електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с Условията за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно
  • С използването на Електронния магазин Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.
  • Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време, едностранно от Доставчика и по негова преценка. Доставчикът има ангажимент актуалните Общи условия да са обявени на сайта на Електронния магазин.
   • Доставчикът информира Клиентите, които нямат регистриран Потребителски профил, за всяка промяна на Условията за ползване чрез публикуването им на страницата на Електронния магазин. 
   • Доставчикът информира Клиентите, които имат регистриран Потребителски профил в сайта, като им изпраща имейл с уведомление относно промяната на Общите условия на посочения от Клиента имейл адрес
    • Клиент – потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, който има регистрация в Електронния магазин, може, в едномесечен срок от получаването на съобщението по предходния член, да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия, като изпрати писмено уведомление в горния смисъл на имейл адрес office@hedonistwines.eu.
    • С получаване на изричното изявление за отказ от договора се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява, а регистрацията на Клиента следва да се деактивира.
    • Измененията в Общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях и не е изпратил писмено уведомление по смисъла на този член.
   • Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.
 • ДЕФИНИЦИИ
  • Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до Електронния магазин чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, регистрира Потребителски профил, прави поръчки през Електронния магазин, купува или извършва всякакви други действия чрез него. Със заявяване на поръчка, както и при регистриране на Потребителски профил Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.
  • Договор – сключеният договор от разстояние между Доставчика и Клиента за покупко-продажба на стоки през Електронния магазин, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.
  • ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)
  • Парола – код от букви, цифри и/или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Клиента, и който заедно с потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
  • Потребителско име – избран от Клиента валиден имейл адрес, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика.
  • Потребителски профил – обособена част от Електронния магазин, съдържаща информация за Клиента, изисквана от Доставчика, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 6, Пар. 1, б. „б“ от ОРЗД, като достъпът до Потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Клиента и Доставчика.
  • Продажна цена – обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 • ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ
  • С използването на този уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на Вашия Потребителски профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър.
   • Потребителският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Електронния магазин, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на Електронния магазин, в случай че Електронният магазин предоставя възможност за абонамент.
   • Клиентът е отговорен за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на Потребителския му профил.
  • Доставчикът не носи отговорност за загуби или повреди, породени от неспазване на отговорностите и задълженията на Клиента според тези Общи условия. 
  • За да закупите продукт или да използвате услуга, предлагани от Електронния магазин, Вие трябва да регистрирате Потребителски профил и/или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че:
   • Вие сте навършили 18 (осемнадесет) години;
   • Вие сте предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация;
   • Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, актуална и пълна;
   • Вие сте съгласни с настоящите Общи условия, като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба“;
   • Вие сте се запознали с нашата Политика за поверителност (защита на личните данни) и Декларацията за поверителност.
  • При поръчка или регистрация на Потребителски профил Клиентът предоставя следната информация: 
   • за ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: име, фамилия, телефон, електронна поща, физически адрес;
   • за ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: търговска фирма, ЕИК, ДДС номер, МОЛ, телефон, електронна поща, физически адрес.
  • При поръчка или регистрация на Потребителски профил Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на Електронния магазин и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.
  • Когато посещавате Електронния магазин, купувате продукти или услуги през Електронния магазин, или изпратите запитване на нашия имейл адрес, Вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Електронния магазин. С използването на Електронния магазин Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно, съответстват на всички законови изисквания, и че тази комуникация е в писмена форма.
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
  • Чрез Електронния магазин Клиентите имат възможност да извършват следните дейности:
   • Да извършат регистрация и създаване на Потребителски профил;
   • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
   • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;
   • Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика в Електронния магазин;
   • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане.
  • Клиентът може да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден Потребителски профил. Независимо от начина, по който избира да сключи договора за покупко-продажба, Клиентът следва да предостави изискваната информация, да заяви съгласие с настоящите Общи условия, както и да удостовери че се е запознал с Политиката за защита на личните данни и Декларацията за поверителност, приети от Доставчика и обявени на сайта.
  • При покупка чрез Потребителския си профил Клиентът следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в Електронния магазин.
   • При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Клиентът е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в Потребителския си профил.
   • В случай че за регистрация на Клиента се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Клиента в съответната социална или друга мрежа.
   • Потребителското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на Електронния магазин. 
   • Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
  • Клиентът няма право да използва неправомерно Електронния магазин чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. 
   • Клиентът няма право да прави опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, до сървъра, на който е разположен сайтът, или до всеки сървър, компютър или база данни, свързани с Електронния магазин. 
   • Доставчикът ще докладва на съответните органи всяко неспазване на настоящите Условия за ползване и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно. 
   • Доставчикът не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на Клиента, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или от други сайтове, към които този сайт ви пренасочва.
  • Доставчикът не гарантира, че достъпът до Електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния адрес на сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната Интернет мрежа.
  • Клиентът се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез Електронния магазин, могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Доставчикът предварително се извинява на своите Клиенти.
   • Доставчикът се стреми да предостави основните характеристики на стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна. Доставчикът полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Възможно е да има разминаване в информацията, попълнена в сайта и изписана на етикетите на бутилките относно реколтите и градусите на продуктите.
   • Всички стоки се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин. Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните артикули.
  • Електронният магазин може да съдържа линкове към други сайтове. Доставчикът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
  • Доставчикът полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Доставчикът уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.
 • ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
  • Доставчикът предоставя следните възможности за поръчка на стоки от Електронния магазин:
   • в Електронния магазин;
   • чрез електронна поща.
  • В процеса на развитие на предоставяните услуги, Доставчикът може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите.
  • При поръчка за покупка на стоки в Електронния магазин Клиентът извършва действията, посочени в Електронния магазин и следва инструкциите в него.
  • Клиентът избира метод на плащане измежду методите, посочени в Електронния магазин.
  • Клиентът се запознава с Общите условия и Политиката за поверителност на Електронния магазин и отбелязва отметките, с което потвърждава че приема и двете.
  • С натискане на бутон „Потвърди“/„Приключи“ Клиентът извършва изявление за сключване на договора по смисъла на Закона за електронната търговия и поръчката за покупка на стоки през Електронния магазин се счита за извършена.
  • При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Електронния магазин не възниква задължение за нейното изпълнение.
  • Поръчката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на съобщение до имейл адреса на Клиента.
  • Поръчката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване от Доставчика на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на имейл адрес на Клиента.
  • Доставчикът има право да откаже да изпълни направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на Доставчика могат да бъдат следните неизчерпателно изброени обстоятелства:
   • осъществяване на парична трансакция, при която средствата не са постъпили по сметка на Доставчика при онлайн плащания;
   • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
   • предоставените от Клиента данни са непълни и/или грешни.
 • ПЛАЩАНЕ
  • Цените на стоките, обявени в Електронния магазин, са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
  • Указаните цени на стоките не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните артикули и адреса за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти. 
  • При поръчка на стойност над 99 лева доставката е безплатна.
  • Заплащането на цената на Доставчика е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките.
  • Доставчикът приема следните начини на плащане:
   • С кредитна/дебитна карта онлайн; Доставчикът не съхранява данни за банкови карти;
   • С банков превод по сметка на Доставчика;
   • Наложен платеж (в брой при доставка)
  • Обявените начини на плащане могат да бъдат ограничени от Доставчика по всяко време.
  • Клиентът избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в Електронния магазин при подаване на поръчката.
  • При избиране на онлайн заплащане чрез системата e-pay или с кредитна/дебитна карта, Клиентът се отвежда към страницата на e-pay, където се извършва електронно плащане.
  • Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера при получаване на стоките.
 • ДОСТАВКА
  • Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България. 
   • Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка директно от Доставчика или от избрана от Доставчика куриерска фирма. При желание на Клиента поръчката да бъде доставена от друг куриер, всички разходи и взаимоотношения с избрания куриер са за сметка на Клиента.
  • Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните артикули. 
   • При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, Доставчикът в рамките на 1 (един) работен ден след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. 
   • Доставчикът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.
  • Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в следните срокове:
   • При заявката за покупка, направена до 16:00 часа в работен ден – доставката се извършва в срок до 2 работни дни за гр.София, а за останалата част на страната – в срок до 3 работни дни;
   • при заявка, направена след 16:00 часа в работен ден, както и в неработни дни (събота, неделя, официални празници, дни, обявени официално за неработни) – доставката се извършва в срок до 3 работни дни в гр.София, а за останалата част на страната – в срок до 4 работни дни;
  • Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
  • Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи.
  • В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
  • Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и, ако стоката не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика или куриера.
  • Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато Клиентът е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Клиента превозвач не е сред превозвачите, предложени от Доставчика, рискът преминава върху Клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.
 • ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА
  • Правото на отказ по предходната алинея НЕ СЕ ПРИЛАГА в следните случаи:
   • Когато Клиентът е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.
   • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   • в други случаи, предвидени в закона.
  • Когато Клиентът (потребител) е упражнил правото си на отказ от договора в указания по-горе срок, следва да върне стоката не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана или разопакована, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.
  • Доставчикът възстановява всички суми, платени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. 
  • Разходите за връщането на стоките са за сметка на Клиента (потребител), освен ако Доставчикът по своя преценка не предложи да ги приебере сам.
  • При упражняване правото на отказ по този член Клиентът дава изричното си съгласие платените суми да му бъдат възстановени по банков път, по банкова сметка, посочена от Клиента, или по същата карта с която е извършено плащането.
  • Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  • Ако Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 • ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
  • След като получим изрично съгласие от вас, предоставено чрез сайта на Електронния магазин, при заявяване на поръчка за покупка на стоки от Електронния магазин, ние ще ви изпращаме на посочения от вас имейл адрес брошури, известия и друга актуална информация за промоции и наши продукти.
  • Вие имате възможност да се противопоставите по всяко време, като възразите срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг и се откажете занапред от получаването на търговски съобщения и маркетингови материали на вашия имейл. Не е необходимо да обосновавате вашия отказ. Ние сме предвидили лесен и удобен за вас начин за упражняване на вашето право на отказ. За целта във всяко търговско съобщение, изпратено до вас, ще се съдържа и линк, при натискането на който вие ще ни изпратите вашето изявление за отказ.
 • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  • Услугите и цялото съдържание на уеб сайта на Електронния магазин са защитени с авторски права. Вие се съгласявате да не преправяте, копирате, възпроизвеждате, фреймвате, скрейпвате, наемате, лицензирате, продавате съдържание или части от съдържание на Електронния магазин, освен с предварително, изрично писмено разрешение от Доставчика.
  • Технологията и софтуерът, които обслужват Електронния магазин, са собственост на Доставчика, наши партньори или доставчици. Вие се съгласявате да не копирате, променяте, създавате или да се опитвате да придобиете какъвто и да е код (source code), нито да продавате, лицензирате или да прехвърляте по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на Доставчика.
  • Софтуерът, необходим за нашите услуги, наличен на или използван от сайта, както и правото на интелектуална собственост (включително авторското право) върху съдържанието, информацията и материалите на сайта, всички други документи, формуляри, статии са собственост на Доставчика и са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права.
  • Всяко неправомерно използване на обекти на нашата интелектуална собственост или нарушение на някоя от посочените по-горе забрани ще представлява съществено нарушение на нашите права върху интелектуалната собственост.
  • Нямате право да “хаквате”, “краквате”, “скрейпвате” сайта на Електронния магазин директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямате право да достигате или да се опитвате да достигнете до информация, която не е публично публикувана на сайта.
 • ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
  • Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако неизпълнението се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
  • Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на останалите разпоредби. Недействителната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.
  • За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Общите условия, се прилагат законите на Република България.

 

X